Abingdon Eagles

 
  Abingdon & Whitney College
Wooton Road,
Abingdon, Oxon.
OX14 1GG.